अमरकोषसम्पद्

         

सिन्दुक (पुं) == सिन्दुवारः

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके 
वनौषधिवर्गः 2.4.68.1.4

पर्यायपदानि
 कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके।
 सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि॥

 सिन्दुक (पुं)
 सिन्दुवार (पुं)
 इन्द्रसुरस (पुं)
 निर्गुण्डी (स्त्री)
 इन्द्राणिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue