अमरकोषसम्पद्

         

निर्गुण्डी (स्त्री) == सिन्दुवारः

सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.68.2.3

पर्यायपदानि
 कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके।
 सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि॥

 सिन्दुक (पुं)
 सिन्दुवार (पुं)
 इन्द्रसुरस (पुं)
 निर्गुण्डी (स्त्री)
 इन्द्राणिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी नीलिका च सा॥

 निर्गुण्डी (स्त्री) - कृष्णनिर्गुण्डी 2.4.70.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue