अमरकोषसम्पद्

         

निर्गुण्डी (स्त्री) == कृष्णनिर्गुण्डी

शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी नीलिका च सा 
वनौषधिवर्गः 2.4.70.2.3

पर्यायपदानि
 शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी नीलिका च सा॥

 शेफालिका (स्त्री)
 सुवहा (स्त्री)
 निर्गुण्डी (स्त्री)
 नीलिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि॥

 निर्गुण्डी (स्त्री) - सिन्दुवारः 2.4.68.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue