अमरकोषसम्पद्

         

यूथिका (स्त्री) == यूथिका

गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.71.2.2

पर्यायपदानि
 सितासौ श्वेतसुरसा भूतवेश्यथ मागधी।
 गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका॥

 मागधी (स्त्री)
 गणिका (स्त्री)
 यूथिका (स्त्री)
 अम्बष्ठा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue