अमरकोषसम्पद्

         

माध्य (पुं-नपुं) == कुन्दम्

माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.73.1.1

पर्यायपदानि
 माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः।

 माध्य (पुं-नपुं)
 कुन्द (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue