अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.73

माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः
सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा

माध्य (पुं-नपुं) = कुन्दम्. 2.4.73.1.1

कुन्द (पुं-नपुं) = कुन्दम्. 2.4.73.1.2

रक्तक (पुं) = बन्धूकः. 2.4.73.1.3

बन्धूक (पुं) = बन्धूकः. 2.4.73.1.4

बन्धुजीवक (पुं) = बन्धूकः. 2.4.73.1.5

सहा (स्त्री) = कुमारी. 2.4.73.2.1

कुमारी (स्त्री) = कुमारी. 2.4.73.2.2

तरणि (पुं) = कुमारी. 2.4.73.2.3

अम्लान (पुं) = महासहा. 2.4.73.2.4

महासहा (स्त्री) = महासहा. 2.4.73.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue