अमरकोषसम्पद्

         

कुरबक (पुं) == रक्तमहासहा

तत्र शोणे कुरबकस्तत्र पीते कुरण्टकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.74.1.1

पर्यायपदानि
 तत्र शोणे कुरबकस्तत्र पीते कुरण्टकः।

 कुरबक (पुं)
अर्थान्तरम्
 सैरेयकस्तु झिण्टी स्यात्तस्मिन्कुरबकोऽरुणे।

 कुरबक (पुं) - रक्तझिण्टिका 2.4.75.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue