अमरकोषसम्पद्

         

कुरण्टक (पुं) == पीतझिण्टिका

पीता कुरण्टको झिण्टी तस्मिन्सहचरी द्वयोः 
वनौषधिवर्गः 2.4.75.2.1

पर्यायपदानि
 पीता कुरण्टको झिण्टी तस्मिन्सहचरी द्वयोः॥

 कुरण्टक (पुं)
 सहचरी (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 तत्र शोणे कुरबकस्तत्र पीते कुरण्टकः।

 कुरण्टक (पुं) - पीतमहासहा 2.4.74.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue