अमरकोषसम्पद्

         

मातुलपुत्रक (पुं) == धत्तूरफलम्

मातुलो मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.78.1.3

पर्यायपदानि
 मातुलो मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः।

 मातुलपुत्रक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue