अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.78

मातुलो मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः
फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके

मातुल (पुं) = धत्तूरः. 2.4.78.1.1

मदन (पुं) = धत्तूरः. 2.4.78.1.2

मातुलपुत्रक (पुं) = धत्तूरफलम्. 2.4.78.1.3

फलपूर (पुं) = मातुलिङ्गकः. 2.4.78.2.1

बीजपूर (पुं) = मातुलिङ्गकः. 2.4.78.2.2

रुचक (पुं) = मातुलिङ्गकः. 2.4.78.2.3

मातुलुङ्गक (पुं) = मातुलिङ्गकः. 2.4.78.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue