अमरकोषसम्पद्

         

मातुलुङ्गक (पुं) == मातुलिङ्गकः

फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके 
वनौषधिवर्गः 2.4.78.2.4

पर्यायपदानि
 फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके॥

 फलपूर (पुं)
 बीजपूर (पुं)
 रुचक (पुं)
 मातुलुङ्गक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue