अमरकोषसम्पद्

         

जीवन्तिका (स्त्री) == वृक्षरुहा

वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीवन्तिकेत्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.82.1.4

पर्यायपदानि
 वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीवन्तिकेत्यपि।

 वन्दा (स्त्री)
 वृक्षादनी (स्त्री)
 वृक्षरुहा (स्त्री)
 जीवन्तिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 जीवन्तिका सोमवल्ली विशल्या मधुपर्ण्यपि।

 जीवन्तिका (स्त्री) - गुडूची 2.4.83.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue