अमरकोषसम्पद्

         

कटुरोहिणी (स्त्री) == कटुरोहिणी

कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी 
वनौषधिवर्गः 2.4.85.2.4

पर्यायपदानि
 कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥
 मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी।

 कटु (स्त्री)
 कटम्भरा (स्त्री)
 अशोकरोहिणी (स्त्री)
 कटुरोहिणी (स्त्री)
 मत्स्यपित्ता (स्त्री)
 कृष्णभेदी (स्त्री)
 चक्राङ्गी (स्त्री)
 शकुलादनी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue