अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.85

एकाष्ठीला पापचेली प्राचीना वनतिक्तिका
कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी

एकाष्टीला (स्त्री) = पाटा. 2.4.85.1.1

पापचेली (स्त्री) = पाटा. 2.4.85.1.2

प्राचीना (स्त्री) = पाटा. 2.4.85.1.3

वनतिक्तका (स्त्री) = पाटा. 2.4.85.1.4

कटु (स्त्री) = कटुरोहिणी. 2.4.85.2.1

कटम्भरा (स्त्री) = कटुरोहिणी. 2.4.85.2.2

अशोकरोहिणी (स्त्री) = कटुरोहिणी. 2.4.85.2.3

कटुरोहिणी (स्त्री) = कटुरोहिणी. 2.4.85.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue