अमरकोषसम्पद्

         

मूषक (पुं) == मूषकः

सरटः कृकलासः स्यान्मुसली गृहगोधिका 
सिंहादिवर्गः 2.5.12.2.2

पर्यायपदानि
 उन्दुरुर्मूषकोऽप्याखुर्गिरिका बालमूषिका।
 सरटः कृकलासः स्यान्मुसली गृहगोधिका॥

 अधोगन्तृ (पुं)
 खनक (पुं)
 वृक (पुं)
 पुन्ध्वज (पुं)
 उन्दुर (पुं)
 उन्दुरु (पुं)
 मूषक (पुं)
 आखु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue