अमरकोषसम्पद्

         

तन्तुवाय (पुं) == ऊर्णनाभः

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः 
सिंहादिवर्गः 2.5.13.1.2

पर्यायपदानि
 लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः।

 लूता (स्त्री)
 तन्तुवाय (पुं)
 ऊर्णनाभ (पुं)
 मर्कटक (पुं)
अर्थान्तरम्
 तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्तुन्नवायस्तु सौचिकः॥

 तन्तुवाय (पुं) - पटनिर्माता 2.10.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue