अमरकोषसम्पद्

         

मर्कटक (पुं) == ऊर्णनाभः

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः 
सिंहादिवर्गः 2.5.13.1.4

पर्यायपदानि
 लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः।

 लूता (स्त्री)
 तन्तुवाय (पुं)
 ऊर्णनाभ (पुं)
 मर्कटक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue