अमरकोषसम्पद्

         

अलि (पुं) == वृश्चिकः

वृश्चिकः शूककीटः स्यादलिद्रुणौ तु वृश्चिके 
सिंहादिवर्गः 2.5.14.1.3

पर्यायपदानि
 वृश्चिकः शूककीटः स्यादलिद्रुणौ तु वृश्चिके।

 अलि (पुं)
 द्रुण (पुं)
 वृश्चिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः॥

 अलि (पुं) - भ्रमरः 2.5.29.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue