अमरकोषसम्पद्

         

पत्रिन् (पुं) == श्येनः

पत्री श्येन उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ 
सिंहादिवर्गः 2.5.15.1.1

पर्यायपदानि
 पारावतः कलरवः कपोतोऽथ शशादनः॥
 पत्री श्येन उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ।

 शशादन (पुं)
 पत्रिन् (पुं)
 श्येन (पुं)
अर्थान्तरम्
 पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः।
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 पत्रिन् (पुं) - पक्षी 2.5.33.1
 पत्रिन् (पुं) - बाणः 2.8.87.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue