अमरकोषसम्पद्

         

चाष (पुं) == चाषः

लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यादथ चाषः किकीदिविः 
सिंहादिवर्गः 2.5.16.1.3

पर्यायपदानि
 लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यादथ चाषः किकीदिविः।

 चाष (पुं)
 किकीदिवि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue