अमरकोषसम्पद्

         

धूम्याट (पुं) == भृङ्गः

कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः 
सिंहादिवर्गः 2.5.16.2.3

पर्यायपदानि
 कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः॥

 कलिङ्ग (पुं)
 भृङ्ग (पुं)
 धूम्याट (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue