अमरकोषसम्पद्

         

पतङ्ग (पुं) == पतङ्गः

समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः 
सिंहादिवर्गः 2.5.28.2.1

पर्यायपदानि
 समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः॥

 पतङ्ग (पुं)
 शलभ (पुं)
अर्थान्तरम्
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।

 पतङ्ग (पुं) - पक्षी 3.3.20.1
 पतङ्ग (पुं) - सूर्यः 3.3.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue