अमरकोषसम्पद्

         

भ्रमर (पुं) == भ्रमरः

द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः 
सिंहादिवर्गः 2.5.29.2.5

पर्यायपदानि
 मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः।
 द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः॥

 मधुव्रत (पुं)
 मधुकर (पुं)
 मधुलिह (पुं)
 मधुप (पुं)
 अलिन् (पुं)
 द्विरेफ (पुं)
 पुष्पलिह् (पुं)
 भृङ्ग (पुं)
 षट्पद (पुं)
 भ्रमर (पुं)
 अलि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue