अमरकोषसम्पद्

         

नीलकण्ठ (पुं) == मयूरः

मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक् 
सिंहादिवर्गः 2.5.30.1.4

पर्यायपदानि
 मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्।
 शिखावलः शिखी केकी मेघनादानुलास्यपि॥

 मयूर (पुं)
 बर्हिण (पुं)
 बर्हिन् (पुं)
 नीलकण्ठ (पुं)
 भुजङ्गभुज् (पुं)
 शिखावल (पुं)
 शिखिन् (पुं)
 केकिन् (पुं)
 मेघनादानुलासिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 पटुर्द्वौ वाच्यलिङ्गौ च नीलकण्ठः शिवेऽपि च।

 नीलकण्ठ (पुं) - शिवः 3.3.40.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue