अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.40

पटुर्द्वौ वाच्यलिङ्गौ च नीलकण्ठः शिवेऽपि च
पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा

पटु (वि) = अमन्दः. 3.3.40.1.1

पटु (वि) = औषधम्. 3.3.40.1.1

नीलकण्ठ (पुं) = शिवः. 3.3.40.1.2

कोष्ठ (पुं) = अन्तर्जठरम्. 3.3.40.2.1

कोष्ठ (पुं) = अन्तर्गृहम्. 3.3.40.2.1

कोष्ठ (पुं) = कुसूलः. 3.3.40.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue