अमरकोषसम्पद्

         

गरुत् (पुं) == पक्षिपक्षः

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम् 
सिंहादिवर्गः 2.5.36.1.1

पर्यायपदानि
 गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्।

 गरुत् (पुं)
 पक्ष (पुं)
 छद (पुं-नपुं)
 पत्र (नपुं)
 पतत्र (नपुं)
 तनूरुह (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue