अमरकोषसम्पद्

         

मण्डित (वि) == भूषितः

दशैते त्रिष्वलङ्कर्तालङ्करिष्णुश्च मण्डितः 
मनुष्यवर्गः 2.6.100.1.3

पर्यायपदानि
 दशैते त्रिष्वलङ्कर्तालङ्करिष्णुश्च मण्डितः।
 प्रसाधितोऽलङ्कृतश्च भूषितश्च परिष्कृतः॥

 मण्डित (वि)
 प्रसाधित (वि)
 अलङ्कृत (वि)
 भूषित (वि)
 परिष्कृत (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue