अमरकोषसम्पद्

         

मण्डन (नपुं) == भूषणम्

मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.102.1.1

पर्यायपदानि
 अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्॥
 मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकम्।

 अलङ्कार (पुं)
 आभरण (नपुं)
 परिष्कार (पुं)
 विभूषण (नपुं)
 मण्डन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उत्पतिष्णुस्तूत्पतितालङ्करिष्णुस्तु मण्डनः।

 मण्डन (वि) - अलङ्करणशीलः 3.1.29.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue