अमरकोषसम्पद्

         

मुकुट (नपुं) == किरीटम्

मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.102.1.2

पर्यायपदानि
 मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुन्नपुंसकम्।

 मुकुट (नपुं)
 किरीट (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue