अमरकोषसम्पद्

         

मुक्तावली (स्त्री) == मौक्तिकमाला

हारो मुक्तावली देवच्छन्दोऽसौ शतयष्टिका 
मनुष्यवर्गः 2.6.105.1.2

पर्यायपदानि
 स्वर्णैः प्रालम्बिकाथोरः सूत्रिका मौक्तिकैः कृता॥
 हारो मुक्तावली देवच्छन्दोऽसौ शतयष्टिका।

 उरःसूत्रिका (स्त्री)
 हार (पुं)
 मुक्तावली (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue