अमरकोषसम्पद्

         

मञ्जीर (पुं-नपुं) == नूपुरः

पादाङ्गदं तुलाकोटिर्मञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.109.2.3

पर्यायपदानि
 पादाङ्गदं तुलाकोटिर्मञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्॥

 पादाङ्गद (नपुं)
 तुलाकोटि (पुं)
 मञ्जीर (पुं-नपुं)
 नूपुर (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue