अमरकोषसम्पद्

         

महाधन (नपुं) == बहुमूल्यवस्तु

पत्रोर्णं धौतकौशेयं बहुमूल्यं महाधनम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.113.1.4

पर्यायपदानि
 पत्रोर्णं धौतकौशेयं बहुमूल्यं महाधनम्।

 महाधन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue