अमरकोषसम्पद्

         

प्रावृत (वि) == आच्छादितवस्त्रम्

क्षौमं दुकूलं स्याद्द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिषु 
मनुष्यवर्गः 2.6.113.2.4

पर्यायपदानि
 क्षौमं दुकूलं स्याद्द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिषु॥

 निवीत (वि)
 प्रावृत (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue