अमरकोषसम्पद्

         

आनाह (पुं) == दैर्घ्यम्

दैर्घ्यमायाम आरोहः परिणाहो विशालता 
मनुष्यवर्गः 2.6.114.2.3

पर्यायपदानि
 दैर्घ्यमायाम आरोहः परिणाहो विशालता॥

 दैर्घ्य (नपुं)
 आयाम (पुं)
 आनाह (पुं)
अर्थान्तरम्
 आनाहस्तु निबन्धः स्याद्ग्रहणीरुक्प्रवाहिका।

 आनाह (पुं) - मलमूत्रनिरोधः 2.6.55.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue