अमरकोषसम्पद्

         

सखी (स्त्री) == सखी

आलिः सखी वयस्याथ पतिवत्नी सभर्तृका 
मनुष्यवर्गः 2.6.12.1.2

पर्यायपदानि
 आलिः सखी वयस्याथ पतिवत्नी सभर्तृका।

 आलि (स्त्री)
 सखी (स्त्री)
 वयस्या (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue