अमरकोषसम्पद्

         

प्राज्ञी (स्त्री) == स्वयम्ज्ञात्री

वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती 
मनुष्यवर्गः 2.6.12.2.3

पर्यायपदानि
 वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती॥

 प्राज्ञी (स्त्री)
 प्रज्ञा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue