अमरकोषसम्पद्

         

महाशूद्री (स्त्री) == आभीरी

आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा 
मनुष्यवर्गः 2.6.13.2.2

पर्यायपदानि
 आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा॥

 आभीरी (स्त्री)
 महाशूद्री (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue