अमरकोषसम्पद्

         

मलयज (पुं) == चन्दनः

गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.131.1.2

पर्यायपदानि
 गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽस्त्रियाम्।

 गन्धसार (पुं)
 मलयज (पुं)
 भद्रश्री (स्त्री)
 चन्दन (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue