अमरकोषसम्पद्

         

पत्राङ्ग (नपुं) == रक्तचन्दनः

तिलपर्णी तु पत्राङ्गं रञ्जनं रक्तचन्दनम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.132.1.2

पर्यायपदानि
 तिलपर्णी तु पत्राङ्गं रञ्जनं रक्तचन्दनम्।
 कुचन्दनं चाथ जातीकोशजातीफले समे॥

 तिलपर्णी (स्त्री)
 पत्राङ्ग (नपुं)
 रञ्जन (नपुं)
 रक्तचन्दन (नपुं)
 कुचन्दन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue