अमरकोषसम्पद्

         

मुकुर (पुं) == दर्पणः

दर्पणे मुकुरादर्शौ व्यजनं तालवृन्तकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.140.1.2

पर्यायपदानि
 दर्पणे मुकुरादर्शौ व्यजनं तालवृन्तकम्॥

 दर्पण (पुं-नपुं)
 मुकुर (पुं)
 आदर्श (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue