अमरकोषसम्पद्

         

मातृष्वसृ (स्त्री) == मातृष्वसुः सुतः

सुता मातृष्वसुश्चैवं वैमात्रेयो विमातृजः 
मनुष्यवर्गः 2.6.25.2.1

पर्यायपदानि
 सुता मातृष्वसुश्चैवं वैमात्रेयो विमातृजः॥

 मातृष्वसृ (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue