अमरकोषसम्पद्

         

महिषी (स्त्री) == पट्टमहिषी

कृताभिषेका महिषी भोगिन्योऽन्या नृपस्त्रियः 
मनुष्यवर्गः 2.6.5.1.1

पर्यायपदानि
 कृताभिषेका महिषी भोगिन्योऽन्या नृपस्त्रियः।

 महिषी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue