अमरकोषसम्पद्

         

आनाह (पुं) == मलमूत्रनिरोधः

आनाहस्तु निबन्धः स्याद्ग्रहणीरुक्प्रवाहिका 
मनुष्यवर्गः 2.6.55.1.1

पर्यायपदानि
 आनाहस्तु निबन्धः स्याद्ग्रहणीरुक्प्रवाहिका।

 आनाह (पुं)
 विबन्ध (पुं)
अर्थान्तरम्
 दैर्घ्यमायाम आरोहः परिणाहो विशालता॥

 आनाह (पुं) - दैर्घ्यम् 2.6.114.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue