अमरकोषसम्पद्

         

मेह (पुं) == प्रमेहरोगः

व्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वरमेहभगन्दराः 
मनुष्यवर्गः 2.6.56.1.3

पर्यायपदानि
 व्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वरमेहभगन्दराः।

 मेह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue