अमरकोषसम्पद्

         

मूत्रकृच्छ्र (नपुं) == मूत्रकृच्छ्रम्

अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं स्यात्पूर्वे शुक्रावधेस्त्रिषु 
मनुष्यवर्गः 2.6.56.3.2

पर्यायपदानि
 अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं स्यात्पूर्वे शुक्रावधेस्त्रिषु॥

 अश्मरी (स्त्री)
 मूत्रकृच्छ्र (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue