अमरकोषसम्पद्

         

मायु (पुं) == पित्तम्

मायुः पित्तं कफः श्लेष्मा स्त्रियां तु त्वगसृग्धरा 
मनुष्यवर्गः 2.6.62.2.1

पर्यायपदानि
 मायुः पित्तं कफः श्लेष्मा स्त्रियां तु त्वगसृग्धरा॥

 मायु (पुं)
 पित्त (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue