अमरकोषसम्पद्

         

कुकुन्दर (पुं) == पृष्ठवंशादधोगर्ताः

कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने ककुन्दरे 
मनुष्यवर्गः 2.6.75.1.2

पर्यायपदानि
 कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने ककुन्दरे।

 कूपक (पुं)
 कुकुन्दर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue