अमरकोषसम्पद्

         

बाहुमूल (नपुं) == कक्षः

बाहुमूले उभे कक्षौ पार्श्वमस्त्री तयोरधः 
मनुष्यवर्गः 2.6.79.1.1

पर्यायपदानि
 बाहुमूले उभे कक्षौ पार्श्वमस्त्री तयोरधः।

 बाहुमूल (नपुं)
 कक्ष (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue