अमरकोषसम्पद्

         

कक्ष (पुं) == कक्षः

बाहुमूले उभे कक्षौ पार्श्वमस्त्री तयोरधः 
मनुष्यवर्गः 2.6.79.1.2

पर्यायपदानि
 बाहुमूले उभे कक्षौ पार्श्वमस्त्री तयोरधः।

 बाहुमूल (नपुं)
 कक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 काकमत्स्यात्खगौ ध्वाङ्क्षौ कक्षौ च तृणवीरुधौ।

 कक्ष (पुं) - तृणम् 3.3.220.1
 कक्ष (पुं) - शाखादिभिर्विस्तृतवल्ली 3.3.220.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue