अमरकोषसम्पद्

         

कुतप (पुं-नपुं) == अह्नो़ष्टमभागः

अन्वाहार्यं मासिकेंऽशोऽष्टमोऽह्नः कुतपोऽस्त्रियाम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.31.2.2

पर्यायपदानि
 अन्वाहार्यं मासिकेंऽशोऽष्टमोऽह्नः कुतपोऽस्त्रियाम्॥

 कुतप (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कुतपो मृगरोमोत्थपटे चाह्नोऽष्टमेंऽशके।

 कुतप (पुं) - मृगरोमोत्थपटः 3.3.132.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue